Ban biên tập

TỔNG BIÊN TẬP

Dương Đình Giám, Công nghiệp : Kinh tế và Quản lý

BAN BIÊN TẬP

Bùi Thu Nga
Phan Thuý Vinh


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP