Chi tiết về Tác giả

Huy Thắng, Vũ

  • S. 3(15) (2008) - HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC
    Công tác phục hồi, lưu giữ và bảo quản vốn tài liệu hán nôm cổ ở thư viện trường đại học sư phạm Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP