Chi tiết về Tác giả

Duy Hiệp, Vũ

  • S. 3(19) (2009) - HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC
    Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP