Chi tiết về Tác giả

Dương Thuý Ngà, Vũ

  • S. 3(15) (2008) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Để hướng tới sự chuẩn hoá trong công tác định từ khoá và định chủ đề tài liệu ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP