Chi tiết về Tác giả

Mỹ Giống, Trần

  • S. 1(17) (2009) - HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC
    Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm thư viện huyện Hải Hậu
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP