Chi tiết về Tác giả

Mỹ Dung, Trần

  • S. 2(14) (2008) - HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI
    Một số nguyên tắc trong chính sách phát triển vốn tài liệu của thư viện công cộng Minneapolis (Mỹ)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP