Chi tiết về Tác giả

Hồng, Trần

  • S. 3(19) (2009) - HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC
    Mạng lưới thư viện quận, huyện TP.HCM thực trạng và giải pháp phát triển
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP