Chi tiết về Tác giả

Kim Bạ, Trương

  • S. 1(17) (2009) - ỨNG DỤNG DDC VÀ AACR2
    DDC ấn bản 14 rút gọn và công việc phân loại tài liệu khoa học xã hội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP