Chi tiết về Tác giả

Hoàng Sơn, Nguyễn

  • S. 2(14) (2008) - HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI
    Phát triển chương trình đào tạo thư viện số tại trường đại học Bắc Carolina và trường đại học Virginia Tech ở Mỹ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP