Chi tiết về Tác giả

Dung, Mỹ

  • S. 1(17) (2009) - HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC
    Việc thực thi các quy định trong pháp lệnh thư viện về thư viện Quốc gia Việt Nam
    Toàn văn  PDF
  • S. 1(17) (2009) - HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI
    Những thay đổi trong các thư viện công cộng và thư viện đại học ở Nhật Bản
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP