Chi tiết về Tác giả

Lê, Doãn Hợp

  • T. 2 (2007) - Bia
    Cần khẳng định hơn nữa thương hiệu của Thư viện Quốc gia Việt Nam
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP