Chi tiết về Tác giả

Minh Kiểm, Cao

  • S. 4(16) (2008) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Trao đổi một số ý kiến về sử dụng ngôn ngữ mô tả khi áp dụng AACR2 trong biên mục ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP