Chi tiết về Tác giả

Loan Thùy, Bùi

  • S. 1(17) (2009) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện - thông tin trong không gian phát triển mới
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP