Chi tiết về Tác giả

Minh Chiến, Đinh

  • S. 3(15) (2008) - HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC
    Vai trò của thư viện trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại học viện kỹ thuật quân sự
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP